CONTRACTE DE VIATGES COMBINATS

D’una part, FIL-PER-RANDA VIATGES amb NIF B98479652 i domicili en C/Guillem de Castro 58-baix 46001 de València en qualitat d’Organitzador amb títol-llicència CV m-1572-V.

D’una altra part el contractant principal, identificat per mitjà d’usuari i password o contrasenya per a operar i realitzar la present reserva tant en nom seu com en el dels altres passatgers hi inclosos; manifesta disposar de les facultats suficients per a realitzar el següent contracte i obligar-se a més de en propi nom, en el de la resta de beneficiaris del viatge a què es referix este contracte.

ACORDEN ELS SEGÜENTS ELEMENTS CONTRACTUALS DEL PRESENT CONTRACTE DE VIATGES COMBINATS,

Tot això, conforme disposa la llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre (d’ara en avant “la llei”, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de commutació i el Decret 60/1997 de 7 de maig, pel que s’aprova el reglament d’Agències de Viatge.

DESTÍ, DURACIÓ, TRANSPORT I HOTELS PREVISTOS.- Figuren en l’annex 1 (que s’entrega al client).

MÍNIM DE PERSONES EXIGIDES.- de no arribar-se al mínim exigit, o en casos d’anul·lació per causa major, l’organitzador té dret a anul·lar el viatge fins a 10 dies abans de l’eixida.

ITINERARI I SERVICIS PREVISTOS.- Basant-se en el fullet publicat.

ASSEGURADOR.- El client reconeix haver percebut complet assessorament sobre la possibilitat d’obtindre este servici. En cas d’acceptació, afirma tindre en el seu poder tota la informació pertinent sobre les condicions de la pòlissa, nom i direcció de l’assegurador.

PREU.- Consta en la sol·licitud de reserva i en el fullet.
Data límit del pagament de/els imports pendents segons condicions generals del fullet. Tota possible revisió de preus estarà subjecta al que preveu la clàusula 2a de les condicions generals en relació amb l’article 157 de la Llei.

MODALITATS DE PAGAMENT: Segons especificacions de l’apartat dos de les condicions generals del viatge: Inscripcions i reembossaments.

RECLAMACIONS: en el cas de qualsevol presumpte incompliment en l’execució dels servicis, el consumidor s’obliga a comunicar-ho al prestatari del servici que es tracte i a l’Agència, de manera fefaent i tan ràpidament com siga possible, preferentment in situ o en tot cas en les 48 hores següents. El termini de prescripció de les accions serà l’establert en l’art. 164 del R.D. Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

RESPONSABILITATS: Segons condicions generals.

La formalització del present contracte implica que obren en poder del client el bo/s, bitllet/s que conformen el contracte així com el programa / catàleg que ha donat origen a l’oferta del present contracte de viatge combinat, condicions generals de la mateixa i resta de documentació que se cita, i igualment que ha sigut informat amb anterioritat del contingut de les clàusules contractuals que integren el present contracte i que disposa de tota la informació pertinent.

El contractant principal manifesta conéixer i acceptar tot allò que s’ha ressenyat en les clàusules del present contracte; i en cas de representar a altres viatgers reconeix haver transmés els elements contractuals en la seua totalitat.

CONDICIONS GENERALS

1. Regulació jurídica aplicable i acceptació de les condicions. El contracte de compliment obligatori per a ambdós parts en els termes que preveu el mateix, és instituït per les clàusules contingudes en les Condicions Generals publicades, que completen i desenrotllen la legislació específica aplicable sense contravenir. És un contracte de viatge combinat, ja que en el mateix s’inclouen un conjunt de servicis prèviament programats i oferits per un preu global, o projectats a sol·licitud del client també a un preu global. Es considera perfeccionat, en virtut de l’art. 1258 C.C., en el moment en què l’Agència entregue els bons i/o bitllets corresponents als servicis compresos en el viatge, que constitueixen la formalització documental d’aquest. El fet d’adquirir o prendre part en qualsevol dels viatges publicats en el present fullet origina l’expressa acceptació per part del consumidor de totes i cada una de les Condicions Generals, que es consideraran automàticament incorporades al contracte, sense que siga necessària la seua transcripció escrita individualitzada en el mateix, excepte en allò que s’ha referit en el R.D. Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i la resta de disposicions concordants de les comunitats autònomes · Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat corresponent al domicili social de l’Organitzador del present contracte de Viatge Combinat per a resoldre totes les seues diferències · L’organització d’aquestos viatges ha sigut realitzada per FIL-PER-RANDA VIATGES amb NIF B98479652 i domicili en C/Guillem de Castro 58-baix 46001 de València, amb llicència  CV-m-1572-V 

2. Inscripcions i reembossaments. En l’acte de la inscripció haurà de depositar-se el 30% de l’import total del viatge, no considerant-se cap plaça com compromesa en ferm mentre no s’efectue el dit depòsit. El 70% restant haurà d’abonar-se, almenys vint-i-cinc dies abans de la data d’eixida, considerant-se en cas contrari la plaça com anul·lada, aplicant-se, en tal supòsit, les condicions ressenyades en l’apartat anul·lacions · Els preus indicats en aquest fullet (excepte error o omissió tipogràfica) són preus que tenen inclosos els impostos indirectes sobre el consum quan siguen aplicables, que a l’haver sigut calculats basant-se en les tarifes i canvis de moneda vigents en la data d’edició d’aquest contracte de viatges combinats i/o els seus opuscles i ofertes acollits al mateix, podran ser revisats en el cas que es produïsquen variacions en el cost dels transports, inclòs el cost de carburant; en les taxes i impostos relatius a determinats servicis; i en els tipus de canvi aplicats al viatge · Aquestes variacions seran imputades automàticament al consumidor excepte en el cas que es produïsca en els 20 dies anteriors a l’eixida de l’usuari, la qual cosa obliga Fil Per Randa Viatges comunicar la variació al consumidor, qui podrà desistir del viatge, amb dret al reembossament dels seus pagaments · Els reembossaments que siguen procedents per qualsevol concepte es formalitzaran sempre a través de l’oficina de Fil Per Randa Viatges on s’haguera realitzat la inscripció, no efectuant-se cap devolució per servicis no utilitzats voluntàriament pel consumidor.

3. El preu del viatge combinat inclou: 1. El transport d’anada i tornada quan aquest servici estiga inclòs en el contracte · 2. L’allotjament i/o pensió alimentària en el règim contractat en cada cas en els hotels o establiments triats o en altres de similars en casos de substitució · 3. Taxes d’aeroport i/o taxes d’entrada i eixida excepte quan s’indiquen com a suplement o a pagar directament pel consumidor · 4. L’assistència tècnica durant el viatge, quan este servici estiga específicament inclòs · 5. Tots els altres servicis i complements que s’especifiquen concretament en els itineraris corresponent · 6. Els impostos indirectes (I.V.A., I.G.I.C.) quan aquestos siguen aplicables · 7. Tot allò que es detalla de forma específica en el fullet-oferta i/o en el contracte · L’única interpretació autèntica dels servicis compresos en el viatge serà la que oferisca l’Agència Organitzadora, la qual cosa significa que el consumidor, en cas de tindre algun dubte, caldrà consultar a la mateixa abans de l’inici del viatge, a fi d’evitar posteriors reclamacions. Com a norma general, ha de seguir-se un criteri estricte de literalitat, que conduïx a la conclusió que el que no estiga específicament detallat com comprés en el preu del viatge, no estarà inclòs en aquest.

4. Els nostres preus no inclouen: Entrades als museus, entrades als monuments, transports especials no indicats com a inclosos, visats, taxes de pernoctació als hotels, certificats de vacunació, extres com ara, refrescos, cafés, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials, llavat i planxat de roba, servicis d’hotel opcionals, maleters, propines, etc. En el cas d’excursions o visites facultatives opcionals, el preu del qual estiga indicat amb el simple caràcter d’estimat, podran produir-se (segons les circumstàncies) variacions sobre aquestes despeses inicialment calculades o previstes.

5. Notes importants

L’usuari podrà sol·licitar a Fil Per Randa Viatges que l’informe de la documentació específica necessària per al viatge triat, així com assessorament sobre la subscripció facultativa d’un contracte que li cobrisca dels gastos de cancel·lació.

6. Servicis Suplementaris. Quan els usuaris sol·liciten, amb el pagament previ corresponent, servicis suplementaris que no els puguen ser confirmats definitivament per Fil Per Randa Viatges, i aquests no puguen ser facilitats, Fil Per Randa Viatges no contraurà més responsabilitat que la de reembossar l’import pagat per tals servicis.

7. Equipatges. L’equipatge de l’usuari no és objecte de contracte de transport terrestre, entenent-se a tots els efectes que l’usuari el conservarà siga quina siga la part del vehicle en què vaja col·locat i que es transporta per compte i risc de l’usuari, sense que Fil Per Randa Viatges estiga obligada a respondre de la pèrdua o danys que el mateix poguera patir durant el viatge per qualsevol causa, recomanant-se a tots els usuaris que estiguen presents en totes les manipulacions de càrrega i descàrrega dels equipatges · Quant al transport aeri de l’equipatge, ens remetem a les condicions de les companyies aèries reglamentades per IATA. En el suposat de patir algun dany o pèrdua es recomana presentar en l’acte l’oportuna reclamació a la Companyia de Transports.

8. Condicions econòmiques especials per a xiquets. Donada la diversitat del tractament aplicable als xiquets, depenent de la seua edat, del proveïdor de servicis i de la data del viatge, es recomana consultar sempre l’abast de les condicions especials que existisquen i que en cada moment seran objecte d’informació concreta i detallada. En general, quant a l’allotjament, seran aplicables sempre que el xiquet compartisca l’habitació amb dos adults.

9. Documentació. Tots els usuaris, sense excepció, hauran de portar en regla la seua documentació personal i familiar corresponent, siga el passaport o D.N.I., segons les lleis del país o països que es visiten.

Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requerisquen l’obtenció de visats, passaport, certificats de vacunació, etc.

En cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l’usuari, o ser denegada la seua entrada en el país per no tindre els requisits que s’exigeixen o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador d’aquesta, Fil-Per Randa Viatges declina tota responsabilitat pels fets d’aquesta índole, sent per compte del consumidor qualsevol despesa que s’origine, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establides per als supòsits d’anul·lació o desistiment voluntari de servicis. Si el seu cas, abonarà a aquest últim l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.
Si tals solucions foren inviables o si el consumidor no les acceptara per raons objectivament vàlides, l’Agència li proporcionarà, en tot cas, la tornada fins al punt d’origen, a través d’un mitjà de transport equivalent, tornant-li les quantitats que proporcionalment li corresponguen. En aquestes situacions, el consumidor podrà exigir indemnització per incompliment de contracte a Fil Per Randa Viatges, no procedint aquesta quan hagen concorregut causes suficients o de força major ·

10. Anul·lacions i cessions. En tot moment l’usuari o consumidor pot desistir dels servicis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que haguera abonat, tant si es tracta del preu total com del depòsit previst anteriorment, però haurà d’indemnitzar a l’agència pels conceptes que a continuació s’indiquen: ·

a) En el cas de viatges combinats: Si falten 45 dies o més per a l’inici de l’activitat, es podrà recuperar tot l’import lliurat, excepte 15 euros en concepte de gestió.

Si hi falten de 45 a 20 dies, es podrà recuperar un 80% de l’import lliurat del viatge. Si hi falten 20 dies fins a les 48 hores abans de l’eixida, es podrà recuperar un 20% de l’import total del viatge. Si hi falten 48 hores fins la no presentació a l’hora de l’eixida, comportarà la pèrdua total de l’import lliurat.

IMPORTANT:

Els viatges que tinguin transport amb avió, vaixell, ferri o tren tenen unes despeses excepcionals d’anul·lació, imposades pels criteris de la companyia (s’haurà d’abonar el 100% del cost total dels bitllets de transport). En el cas d’allotjament o serveis prestats en determinats països, també tenen unes despeses d’anul·lació especials, que hauran de ser assumides pels viatgers.

En cas de no presentar-se a l’hora prevista per a l’eixida, no tindrà dret a devolució alguna de la quantitat abonada. En el cas que algun dels servicis contractats i anul·lats estiguera sotmés a condicions especials econòmiques de contractació, com ara avions o vaixells, contractació d’hotels, tarifes especials d’avió (en les que s’haurà d’abonar el 100% dels bitllets ja emesos) o allotjament, servicis prestats en determinats països, les despeses d’anul·lació per desistiment s’establiran d’acord amb les seues condicions específiques.

El consumidor del Viatge Combinat podrà cedir la seua reserva a una tercera persona sempre que ho comunique amb 15 dies d’antelació a la data d’inici del viatge · El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cededor, exigits amb caràcter general per al Viatge Combinat, i ambdós respondran solidàriament davant de l’Agència de Viatges del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals de la cessió · Quan pel tipus de tarifa o característiques pròpies del mitjà de transport a utilitzar o les característiques dels servicis a realitzar per prestadors tercers facen del tot impossible la cessió, i així s’haja reflectit en el programa ofert objecte d’aquest contracte de Viatge Combinat, l’Organitzador i Venedor final d’aquest podran oposar-se a la mencionada cessió.

11. Alteracions Fil Per Randa Viatges es compromet a facilitar als seus clients la totalitat dels serveis contractats a través del programa-oferta continguts en els seus fullets, amb les condicions i característiques estipulades. Quedarà eximida d’esta obligació quan concórreguen causes de força major, és a dir, circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se a pesar de tota la diligència empleada; o bé causes suficients, que engloben aquells supòsits en què l’Agència, a pesar d’actuar amb la previsió i diligència degudes, no puga facilitar els servicis contractats per raons que no li siguen imputables, enteses ambdós segons la legislació vigent · Deguda a l’antelació amb la que Fil Per Randa publica els seus viatges, poden produir-se modificacions alienes a la programació inicial. No es farà responsable d’aquestos imprevistos.

No es podrà demanar indemnització per incompliment de contracte quan la impossibilitat vinga motivada per causa suficient o de força major, o quan l’usuari haja acceptat la modificació al contracte mencionat anteriorment ·

Si per qualsevol motiu que no siga imputable al consumidor, ni tinga la seua justificació en causes suficients o de força major, l’Agència Organitzadora cancel·la el viatge combinat després de formalitzat el contracte i abans de la data d’eixida, el consumidor tindrà dret a un altre viatge combinat de qualitat equivalent, o bé al reembossament del total abonat, en els termes establits en el paràgraf anterior, havent de comunicar la seua decisió a l’Agència en el termini de tres dies. No es podrà demanar indemnització per incompliment de contracte quan la cancel·lació del mateix es produïsca per causa suficient o de força major · Si no se subministren servicis previstos que suposen més del 50% del preu del viatge que no es trobe motivat per causes suficients o de força major, l’Agència Organitzadora adoptarà altres solucions adequades per a la continuació del viatge combinat, sense suplement algun de preu per al consumidor.

12. Responsabilitat.- Fil Per Randa Viatges respondrà de la bona execució de les obligacions derivades del contracte amb el consumidor, amb independència que les esmentades obligacions hagen de ser executades per la mateixa o per altres prestadors o proveïdors de servicis, sense perjuí del dret de Fil Per Randa Viatges a emprendre accions contra els mateixos i sempre dins dels límits establits en aquestes Condicions Generals i en la legislació aplicable · Quan el consumidor aprecie in situ la no execució o mala execució dels serveis contractats integrants del viatge, haurà de notificar-ho immediatament al prestador d’aquests, i en el termini de 48 hores hàbils a Fil Per Randa Viatges, a fi que esta prenga les mesures pertinents. La no comunicació a Fil Per Randa Viatges suposarà que siga el consumidor qui haja de provar l’incompliment en l’execució del contracte davant de l’Agència Organitzadora o la Direcció General de Turisme i/o el Tribunal competents, ja que fora d’eixe termini a Fil Per Randa Viatges li seria impossible la comprovació de la veracitat d’allò que s’ha al·legat, així com l’èxit d’una solució satisfactòria per a totes les parts implicades · En el cas que el consumidor considere que les solucions arbitrades per l’Agència Organitzadora no hagen sigut satisfactòries, podrà interposar reclamació en el termini d’un mes a comptar de la data de tornada del viatge davant de Fil Per Randa Viatges, en la que s’acreditarà la posada de manifest del presumpte incompliment en les 48 hores hàbils següents a la seua idea, i a la que s’adjuntarà fotocòpia del contracte de Viatge Combinat, sense perjuí del qual estableix l’Art. 162 de R.D. Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. No obstant això, la interposició de qualsevol reclamació derivada del contracte de Viatges Combinats no eximeix del pagament del viatge en cap cas · Quant al límit del rescabalament per danys corporals que resulten de l’incompliment o de la mala execució de les prestacions incloses en el viatge combinat, caldrà ajustar-se al que disposen els Convenis Internacionals sobre la matèria. Pel que es refereix als danys que no siguen corporals, la indemnització mai podrà ser superior al preu total del viatge inicialment contractat. En cap cas l’agència es responsabilitza de les despeses d’allotjament, manutenció, transport i altres que s’originen a conseqüència de retards en eixides o tornades de mitjans de transport per causes meteorològiques, tècniques, sobres o altres de força major · Quan el viatge s’efectue en autocars propis o llogats per l’Agència Organitzadora, en cas d’accident, siga quin siga el país on es produïsca, el consumidor se sotmet expressament a la legislació en matèria d’accidents per carretera de la nació en què es trobe matriculat el vehicle, podent acollir-se, quant a danys personals es referix, al segur del mateix d’acord amb el corresponent quadre d’indemnitzacions previstes a aquest efecte, i en virtut del qual les dites indemnitzacions serien pagades als interessats, beneficiaris o els seus representants legals en el país de matrícula del vehicle i precisament en la moneda legal del mateix · Per al bon començament dels viatges en què s’utilitza l’avió com a mitjà de transport, es prega la presentació en l’aeroport amb un mínim d’antelació de 2 hores a l’horari oficial d’eixida, i en tot cas ajustar-se estrictament a les recomanacions específiques que es marquen en la documentació informativa del viatge · Les companyies aèries, marítimes i terrestres que intervinguen en la realització dels viatges oferits en este fullet no es consideraren responsables de cap dels actes, omissions o irregularitats que puguen succeir al viatger durant el temps que este romanga fora dels respectius mitjans de transport. El contracte de passatge constituirà l’únic llaç que una a la Companyia transportista i al consumidor o viatger.

13. Vigència. Seran vàlids els canvis en la informació sobre el viatge quan s’hagen comunicat al consumidor abans de la celebració del contracte; o s’hagen acordat modificacions entre les parts contractants. La informació i preus indicats en el programa o fullet amb vàlids excepte error tipogràfic